Dit is het Privacybeleid van Public Eyes B.V., statutair gevestigd te Ulvenhout aan de Dorpstraat 103, 4851 CL, verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens (hierna: "Public Eyes", "wij" of "ons"). Public Eyes vindt uw privacy belangrijk en zal uw persoonsgegevens altijd verwerken in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 

Dit Privacybeleid strekt zich uit tot alle persoonsgegevens die Public Eyes van u verzamelt en gebruikt wanneer u onze website bezoekt of wanneer u gebruik maakt van onze diensten, waaronder [e-learnings, webinars, pr en communicatiediensten] ("Diensten").

 

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

De persoonsgegevens die wij van u verzamelen in het kader van onze dienstverlening (hierna gezamenlijk: "persoonsgegevens") zijn:

 

á       Uw contactgegevens - zoals uw naam, e-mailadres, adres en (mobiele) telefoonnummer;

á       Uw financi‘le gegevens - zoals uw bankrekeningnummer of factuurgegevens;

á       De inhoud van uw communicatie met ons - bijvoorbeeld wanneer u ons per mail, telefonisch, via social media of anderszins benadert. Dit kan eventuele vragen, klachten of andere informatie omvatten;

á       Elektronische gegevens - zoals automatisch verzameld bij het bezoeken van onze website via uw browser of mobiele apparaat, zoals bijvoorbeeld uw IP of MAC adres, door middel van het gebruik van cookies en soortgelijke technieken. Bekijk ons Cookiebeleid voor meer informatie.

á       In geval van medisch beroepsbeoefenaar de BIG registratie;

á       Alle andere persoonsgegevens die u aan ons verstrekt, vrijwillig of op verzoek.

Doeleinden en wettelijke grondslag

Public Eyes verzamelt en gebruikt uw persoonsgegevens voor de doeleinden zoals hieronder omschreven, gebaseerd op een wettelijke grondslag. Voor zover Public Eyes al persoonsgegevens van u in haar bezit heeft, worden deze persoonsgegevens voor dezelfde doeleinden en wettelijke grondslag gebruikt.

 

Uw persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt om onze Diensten te kunnen leveren. De persoonsgegevens die u in dit kader verstrekt worden verwerkt om u de Diensten te kunnen leveren die u van ons verlangt en om bijvoorbeeld de (financi‘le) administratie daarvan te verzorgen. Daarnaast verwerken wij uw persoonsgegevens om eventuele verzoeken, klachten of vragen te behandelen.

Wij kunnen uw persoonsgegevens ook gebruiken om onze diensten te verbeteren en om onze website bezoekers beter te begrijpen en gerichter te kunnen benaderen. Daarnaast verwerkt Public Eyes uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden, indien u een bestaande klant bent, bijvoorbeeld om u te informeren over onze Diensten.

Voor zover nodig, zullen wij u om toestemming vragen om u op de hoogte te kunnen houden van onze Diensten. U kunt uw toestemming op ieder gewenst moment intrekken. Hoe u dit kunt doen, kunt u vinden in de sectie "Uw rechten".

Tot slot kunnen we uw persoonsgegevens gebruiken om toepasselijke wetgeving na te leven, om te voldoen aan verzoeken van openbare instanties en overheidsinstanties, of om mee te werken aan (rechterlijke) handhaving.

 

Wie ontvangt uw persoonsgegevens?

Alleen geautoriseerde medewerkers binnen Public Eyes hebben toegang tot uw persoonsgegevens voor zover dat noodzakelijk is in het kader van de uitoefening van hun werkzaamheden.

 

Wij zullen de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt niet aan derden openbaar maken zonder uw uitdrukkelijk voorafgaande toestemming, tenzij dit noodzakelijk is voor de verwezenlijking van doeleinden zoals omschreven in dit Privacybeleid. Zo kunnen wij uw persoonsgegevens doorgeven aan dienstverleners voor de uitvoering van overeenkomsten die wij met u sluiten, bijvoorbeeld om accreditatiepunten te verwerken. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens aan publieke instanties verschaffen indien dit noodzakelijk is om te voldoen aan toepasselijke wettelijke verplichtingen.

 

In het geval dat Public Eyes een onderdeel verkoopt of indien (een onderdeel) Public Eyes wordt aangekocht door of fuseert met een ander bedrijf, kunnen de persoonsgegevens die op u betrekking hebben onderdeel uitmaken van een dergelijke transactie en derhalve ŽŽn van de overgenomen bedrijfsmiddelen zijn.

 

Doorgifte van uw persoonsgegevens

Tenzij anderszins vermeld, verwerken en bewaren we uw persoonsgegevens in de Europese Unie. Het kan zijn dat onze dienstverleners uw persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte ("EER") overdragen aan een land dat onder de Europese wetgeving niet hetzelfde niveau van bescherming biedt. We zullen in dat geval de noodzakelijke stappen ondernemen om te garanderen dat uw persoonsgegevens voldoende worden beschermd, zoals het opstellen van EU standaard contracten met partijen die zich buiten de EER bevinden.

 

U heeft het recht op een kopie van alle documentatie waaruit blijkt dat de juiste voorzorgsmaatregelen zijn getroffen door een verzoek in te dienen via info@publiceyes.nl.

 

Beveiliging

We nemen gepaste en redelijke veiligheidsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige toegang, openbaarmaking, verlies of oneigenlijk gebruik, en om de juistheid en integriteit van uw persoonsgegevens te beschermen. Om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen, treffen we passende technische en organisatorische maatregelen.

 

Daarnaast ondernemen we stappen om de toegang tot uw persoonlijke gegevens te beperken tot enkel die personen die toegang moeten hebben voor de doeleinden als vermeld in dit Privacybeleid.

 

Bewaartermijnen

We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is in het licht van de doeleinden waarvoor ze werden verkregen, zoals uiteengezet in dit Privacybeleid. De criteria die wij gebruiken om onze bewaartermijnen te bepalen omvatten onder andere:

 

  1. de periode gedurende welke wij een lopende relatie met u hebben;
  2. of er sprake is van een wettelijke plicht waaraan Public Eyes onderworpen is; en
  3. of bewaring wenselijk of noodzakelijk is in het licht van onze juridische positie (bijvoorbeeld in verband met de handhaving van onze algemene voorwaarden, rechtszaken of juridisch onderzoek).

 

Cookies

Wij maken gebruik van cookies en soortgelijke technieken onder andere om te begrijpen hoe onze Website wordt gebruikt, om bugs en fouten bij te houden, onze Diensten te verbeteren, evenals voor gerichte marketing- en reclamedoeleinden. Voor meer informatie en het gebruik van cookies door Public Eyes verwijzen wij u graag naar ons Cookiebeleid. 

Uw rechten

Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u verschillende rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens, waaronder:

 

Indien u een van uw rechten wilt uitoefenen, kunt u dit doen door contact op te nemen met de hieronder omschreven contactgegevens.

Vragen of contact

Mocht u nog vragen hebben over dit Privacybeleid, de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken of als u bovenstaande rechten wilt uitoefenen, neem dan contact met ons op via onderstaande contactgegevens:

Public Eyes BV

Dorpstraat 103

4851 CL  ULVENHOUT

info@publiceyes.nl